Retssager

Et antal af Energiklagenævnets afgørelser er indbragt for domstolene. Af skemaet nedenfor fremgår, hvilke af Energiklagenævnets afgørelser der er indbragt for domstolene. Endvidere fremgår sagernes status ved domstolene, derunder det eventuelle endelige udfald af domstolsprøvelsen.

Energiklagenævnet agter at offentliggøre alle domme.

Afgørelser indbragt for domstolene

Sagens status/udfald ved domstolene

Energiklagenævnets afgørelse af 4. juni 2015:

 • 1011-14-164

Sagen verserer ved domstolene

Sagen vedrører Energinet.dk's afgørelse af 20. november 2014 om afslag på årsbaseret nettoafregning for egenproduceret elektricitet fra et solcelleanlæg. Energiklagenævnet stadfæstede ved afgørelse af 4. juni 2015 Energinet.dk's afgørelse.

Retssagen er anlagt ved Retten i Holbæk ved stævning af 25. september 2015.

Retssagen er i Energiklagenævnet journaliseret under j.nr. 1013-15-2.

Energiklagenævnets afgørelse af 8. september 2014:

 • J.nr. 1021-13-116

Sagen verserer ved domstolene.

Sagen vedrører Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 om godkendelse af Forsyning Helsingør Varme A/S’ projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør by. Energiklagenævnet stadfæstede ved afgørelse af 8. september 2014 Helsingør Kommunes afgørelse.

Retssagen er anlagt ved Retten i Glostrup ved stævning af 6. marts 2015.

Retssagen er i Energiklagenævnet journaliseret under j.nr. 1023-15-1.

Energiklagenævnets afgørelse af 27. juni 2014:

 • J.nr. 1011-14-12

Sagen er afsluttet.

Sagen vedrører Energitilsynets afgørelse af 17. december 2013 om effektiviseringskrav for en række elnetselskaber for 2014. Energiklagenævnet stadfæstede ved afgørelse af 27. juni 2014 Energitilsynets afgørelse, dog at afgørelsen for så vidt angår effektiviseringskravet for nogle af elnetselskaberne blev ophævet, og denne del af sagen hjemvist med henblik på, at Energitilsynet korrigerede effektiviseringskravet under hensyn til administrative overhead omkostninger fra fjernaflæste målere.

Retssagen er anlagt ved Københavns Byret ved fire stævninger af 19. december 2014.

Sagsøgerne har efterfølgende hævet retssagen.

Energiklagenævnets afgørelse af 27. juni 2014 står herefter ved magt.

Retssagen er i Energiklagenævnet journaliseret under j.nr. 1013-15-1.

Energiklagenævnets afgørelse af 19. juni 2014:

 • J.nr. 1031-14-1

Sagen verserer ved domstolene.

Sagen vedrører Energitilsynets afgørelse af 28. januar 2014 om fastsættelse af tariffen i transportaftalerne mellem DONG Naturgas A/S og Maersk Energy Marketing A/S indgået i perioden juli 2011 - oktober 2012 for transport af naturgas i opstrømssystemet Tyra-Nybro til kr. 5,75 øre/m3. Energiklagenævnet stadfæstede ved afgørelse af 19. juni 2014 Energitilsynets afgørelse.

Retssagen er anlagt ved Retten i Kolding ved supplerende stævning af 19. september 2014 i forlængelse af stævning af 7. april 2014, hvorved Energiklagenævnets afgørelse af 7. oktober 2013 (Energiklagenævnets journalnummer 1031-12-1 og 1031-12-2) blev indbragt for domstolene. Stævningerne er kumuleret. For yderligere information om retssagen henvises der til beskrivelsen nedenfor vedrørende Energiklagenævnets journalnummer 1031-12-1 og 1031-12-2.

Retssagen er i Energiklagenævnet journaliseret under j.nr. 1033-14-1.

Energiklagenævnets afgørelse af 23. oktober 2013:
 

 • J.nr. 1021-13-51

Sagen verserer ved domstolene.

Sagen vedrører Næstved Kommunes afgørelse af 25. januar 2013 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Energiklagenævnet stadfæstede ved afgørelse af 23. oktober 2013 Næstved Kommunes afgørelse.

Retssagen er anlagt ved Retten i Næstved ved stævning af 22. april 2014.

Retten i Næstved hovedforhandler sagen den 17. april 2015.

Retssagen er i Energiklagenævnet journaliseret under j.nr. 1023-14-1.

Energiklagenævnets afgørelse af 7. oktober 2013:
 

 • J.nr. 1031-12-1 og 1031-12-2.

Sagen verserer ved domstolene.

Ved afgørelsen hjemviste Energiklagenævnet Energitilsynets afgørelse af 30. oktober 2012 med henblik på, at tilsynet fastsætter en specifik pris indenfor intervallet 5-7 øre/m3 for ydelserne i transportaftalerne mellem DONG og MEMAS indgået i perioden juli 2011-oktober 2012. Energitilsynets afgørelse af 30. oktober 2012 stadfæstes i øvrigt.

Retssagen er anlagt ved Retten i Kolding ved stævning af 7. april 2014.

Ved kendelse af 23. oktober 2014 blev sagen henvist til Vestre Landsret som første instans, jf. retsplejelovens § 226, stk. 1, hvor sagen verserer.

Retssagen er i Energiklagenævnet journaliseret under j.nr. 1033-14-1.

Energiklagenævnets afgørelse af 3. december 2012:
 

 • J.nr. 1131-12-3

Sagen er afsluttet.

Ved afgørelsen stadfæstede Energiklagenævnet Energistyrelsens afgørelse af 1. marts 2012 om sagsøgers ansøgning om forundersøgelsestilladelse til vindmøller i Nissum Bredning.

Retssagen er anlagt ved Retten i Holstebro ved stævning af 22. januar 2013.

Retten i Holstebro har ved dom af 6. november 2013 frifundet Energiklagenævnet.

Vestre Landsret har ved dom af 4. november 2014 stadfæstet byrettens dom af 6. november 2013 om frifindelse af Energiklagenævnet.

Byrettens dom kan læses her

Vestre Landsret dom kan læses her

Energiklagenævnets afgørelse står herefter ved magt.

Sagsøger har anmodet Procesbevillingsnævnet om tredjeinstansbevilling.

Retssagen er i Energiklagenævnet journaliseret under j.nr. 1133-13-1.

Energiklagenævnets afgørelse af 30. august 2012:
 

 • J.nr. 1011-12-3.

Sagen er afsluttet.

Ved afgørelsen stadfæstede Energiklagenævnet klima- og energiministerens afgørelse af 19. januar 2011 om godkendelse af etablering af et ilandføringsanlæg for Anholt havvindmøllepark.

Sagen er anlagt ved Københavns Byret ved stævning af 27. februar 2013.

Københavns Byret har ved kendelse af 2. april 2013 henvist sagen til Retten i Randers som rette værneting.

Sagsøger har efterfølgende hævet retssagen mod nævnet.

Energiklagenævnets afgørelse står herefter ved magt.

Retssagen er i Energiklagenævnet journaliseret under j.nr. 1013-13-1.

Energiklagenævnets afgørelse af 12. december 2011:
 

 • J.nr. 1011-11-12 m.fl.

Sagen er afsluttet.

Ved afgørelsen stadfæstede Energiklagenævnet Energitilsynets afgørelse af 28. marts 2011 vedrørende sagsøgernes opkrævning af godtgørelse for opførelse af et affaldsforbrændingsanlæg.

Retssagen er anlagt ved Retten i Kolding ved stævning af 14. juni 2012.

Retssagerne 1013-12-1 og 1013-12-2 er efterfølgende blevet kumuleret ved Retten i Odense.

Sagsøgerne har efterfølgende hævet retssagen mod nævnet.

Energiklagenævnets afgørelse står herefter ved magt.

Retssagen er i Energiklagenævnet journaliseret under j.nr. 1013-12-2.

Energiklagenævnets afgørelse af 12. december 2011:
 

 • J.nr. 1011-11-12 m.fl.

Sagen er afsluttet.

Ved afgørelsen stadfæstede Energiklagenævnet Energitilsynets afgørelse af 28. marts 2011 vedrørende sagsøgernes betaling af godtgørelse for opførelse af et affaldsforbrændingsanlæg.

Retssagen er anlagt ved Københavns Byret ved stævning af 11. juni 2012.

Retssagerne 1013-12-1 og 1013-12-2 er efterfølgende blevet kumuleret ved Retten i Odense.

Sagsøgerne har efterfølgende hævet retssagen mod nævnet.

Energiklagenævnets afgørelse står herefter ved magt.

Retssagen er i Energiklagenævnet journaliseret under j.nr. 1013-12-1.

Energiklagenævnets afgørelse af 8. juni 2011:

 

 • J.nr. 1011-11-2

Sagen er afsluttet.

Ved afgørelsen fandt Energiklagenævnet, at klagerne ikke var klageberettiget i sagen vedørende Klima- og Energiministeriets afgørelse af 19. januar 2011 om tilladelse til Energinet.dk til etablering af et ilandføringsanlæg fra Anholt havvindmøllepark.

Sagen er anlagt ved stævning af 5.
december 2011.

Energiklagenævnet genoptog sagen ved afgørelse af 9. februar 2012 (j.nr. 1011-12-1).

Ved afgørelse af 22. marts 2012 (j.nr. 1011-12-3) fandt nævnet, at klagerne var klageberettiget.

Klagerne hævede herefter retssagen den 24. april 2012.

Retssagen er i Energiklagenævnet journaliseret under j.nr. 1013-11-3.

Energiklagenævnets afgørelser af henholdsvis 6. juni 2011 og 5. september 2011:
 

 • J.nr. 1011-10-9, 1011-11-10 og 1011-11-44
 • J.nr. 1011-11-8

Sagen er afsluttet.

Ved afgørelserne stadfæstede Energiklagenævnet Energitilsynets afgørelse af 25. oktober 2010 om udmeldelse af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2011.

Retssagen er anlagt ved Retten i Holstebro ved stævning af 5. december 2011.

Retten i Holstebro har ved dom af 13. maj 2014 frifundet Energiklagenævnet.

Dommen kan læses her

Sagsøgerne har ankede sagen til Vestre Landsret, men hævede efterfølgende retssagen.

Energiklagenævnets afgørelser af 6. juni 2011 og 5. september 2011 står herefter ved magt.

Retssagen er i Energiklagenævnet journaliseret under j.nr. 1013-11-2.

Energiklagenævnets afgørelse af 27. januar 2011:
 

 • J.nr. 1011-10-1.

Sagen er afsluttet.

Ved afgørelse af 27. januar 2011 stadfæstede Energiklagenævnet Energitilsynets afgørelse af 20. december 2009 om afslag på genoptagelse af tilsynets afgørelse af 8. maj 2000 om godkendelse af NVE' (nu SEAS-NVE A/S') åbningsbalance pr. 1. januar 2000.

Retssagen blev anlagt ved Retten i Holbæk ved stævning af 1. august 2011.

Sagen blev hævet den 6. august 2012.

Energiklagenævnets afgørelse står herefter ved magt.

Retssagen er i Energiklagenævnet journaliseret under j.nr. 1013-11-1.

Energiklagenævnets afgørelse af 4. februar 2010:
 

 • J.nr. 1011-343

(Energiklagenævnet afslog ved afgørelse af 5. maj 2010 (j.nr. 1011-408 at genoptage behandlingen af sagen)

Sagen er afsluttet.

Sagen drejer sig om, hvorvidt et elselskab kunne overføre kunder fra selskabets kommercielle produkt til det forsyningspligtige produkt i en periode med efterregulering.

Retssagen blev anlagt ved Retten i Holstebro ved stævning af 2. juli 2010.

Retten i Holstebro har ved dom af 6. juli 2011 frifundet Energiklagenævnet.

Energiklagenævnets afgørelse står herefter ved magt.

Retssagen er i Energiklagenævnet journaliseret under j.nr. 1013-10-1.

Energiklagenævnets afgørelse af 20. oktober 2008:
 
 • J.nr. 1011-218

Sagen er afsluttet.

Sagen vedrører Energitilsynets afgørelse af 26. juni 2008 om, at klagers anmeldte faste kvartalspris for 2008 var for høj og ikke kunne godkendes.

Energiklagenævnet stadfæstede Energistyrelsens afgørelse.

Retten i Herning har ved dom af 30. november 2010 frifundet Energiklagenævnet.

Energiklagenævnets afgørelse står herefter ved magt.

Retssagen er i Energiklagenævnet journaliseret under j.nr. 1023-10-7.

Energiklagenævnets afgørelse af 3. marts 2008:
 
 • J.nr. 21-551

Sagen er afsluttet.

Sagen vedrører, hvorvidt de af Kalundborg Kommunes Varmeforsynings opstillede betingelser for direkte tilslutning af de enkelte boliger i Fasanhaven I, II og III er urimelige jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.

Sagsøger og Kalundborg Kommune har indgået forlig i sagen med virkning fra kalenderåret 2010. Retssagen mod Energiklagenævnet er herefter blevet hævet i august 2010.

Energiklagenævnets afgørelse står herefter ved magt.

Retssagen er i Energiklagenævnet journaliseret under j. nr. 1023-10-6.

Energiklagenævnets afgørelse af 24. januar 2008:
 
 • J.nr. 21-543
   

Sagen er afsluttet.

Sagen vedrører et kommunalt afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Hundested Varmeværk.

Retten i Hillerød frifandt Energiklagenævnet ved dom af 27. juli 2009.

Østre Landsret stadfæstede ved dom af 8. januar 2010 byrettens dom.

Procesbevillingsnævnet har den 27. maj 2010 meddelt sagsøger afslag på tredjeinstansbevilling til anke til Højesteret.

Energiklagenævnets afgørelse står herefter ved magt.

Retssagen er i Energiklagenævnet journaliseret under j.nr. 1023-10-5.

Energiklagenævnets afgørelse af 27. marts 2007:
 

 • J.nr.  21-464
   

Sagen er afsluttet.

Sagen vedrører en kommunal godkendelse af et projektforslag om etablering af en flisfyret varmecentral.

Østre Landsret frifandt ved dom af 25. november 2009 Energiklagenævnet.

Energiklagenævnets afgørelse står herefter ved magt.

Retssagen er i Energiklagenævnet journaliseret under j.nr. 1023-10-2.

Energiklagenævnets afgørelser af 11. marts 2005:

 • J.nr. 11-224
 • J.nr. 11-231

Energiklagenævnets afgørelse af 23. marts 2006:

 • J.nr. 11-235

Energiklagenævnets afgørelser af 19. juni 2006:

 • J.nr. 11-238
 • J.nr. 11-277
 • J.nr. 11-313

Energiklagenævnets afgørelser af 29. juni 2006:

 • J.nr. 11-316
 • J.nr. 11-322
 • J.nr. 11-324
 • J.nr. 11-323

Sagen er afsluttet.

Sagerne vedrører forsyningspligtpriser for årene 2002 og 2003.

Sagen blev hævet den 29. september 2008.

Energiklagenævnets afgørelser står herefter ved magt.

Retssagen er i Energiklagenævnet journaliseret under j.nr. 1013-10-6.

 

 

 

 

 

Energiklagenævnets afgørelse af 19. december 2006:

     • J.nr. 21-526

(Genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 13. oktober 2005 (j.nr. 21-350))

Sagen er afsluttet.

Sagen vedrører en kommunal godkendelse af et projektforslag om overtagelse af et kraftvarmeværk.

Vestre Landsret frifandt Energiklagenævnet ved dom af 22. januar 2008.

Modparten ankede herefter sagen til Højesteret. Sagsøger har den 8. december 2009 hævet ankesagen.

Energiklagenævnets afgørelse står herefter ved magt.

Retssagen er i Energiklagenævnet journaliseret under j.nr. 1023-10-4.

Energiklagenævnets afgørelse af 16. juni 2006:
 
 • J.nr. 21-462

(Genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 8. april 2005 (j.nr. 21-276))

Sagen er afsluttet.

Sagen vedrører en kommunal godkendelse af et projektforslag om etablering af et flisfyret varmeværk.

Sagen blev hævet den 14. august 2008.

Energiklagenævnets afgørelse står herefter ved magt.

Retssagen er i Energiklagenævnet journaliseret under j.nr. 1023-10-3.

Energiklagenævnets afgørelser af 10. december 2004:
 
 • J.nr. 21-239
 • J.nr. 21-240
 • J.nr. 21-241
 • J.nr. 21-242

Sagen er afsluttet.

Sagen vedrører Sønderhald Kommunes afgørelse af 10. december 2003 om godkendelse af projektforslag om forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Højesteret har den 16. juni 2014 stadfæstet Vestre Landsret dom af 9. marts 2012 om frifindelse af Energiklagenævnet.

Højesterets dom kan læses her

Energiklagenævnets afgørelse står herefter ved magt.

Retssagen behandles i Energiklagenævnet under j.nr. 1023-10-1.

Energiklagenævnets afgørelse af 7. december 2004:
 
 • J.nr. 11-21.

Sagen er afsluttet.

Sagen vedrører Energiklagenævnets afgørelse om, hvorvidt de i sagen omhandlede vindmøller er eksisterende efter § 10 i vindmøllebekendtgørelsen.

Vestre Landsret har ved dom af 27. september 2011 frifundet Energiklagenævnet.

Energiklagenævnets afgørelse står herefter ved magt.

Retssagen er i Energiklagenævnet journaliseret under j.nr. 1013-10-5.

Energiklagenævnets afgørelse af 16. december 2003:
 
 • J.nr. 11-81.

Sagen er afsluttet.

Sagen vedrører Energiklagenævnets afgørelse om, hvorvidt de i sagen omhandlede vindmøller er eksisterende efter § 10 i vindmøllebekendtgørelsen.

Højesteret har ved dom af 23. august 2010 stadfæstet Vestre Landsrets dom af 11. maj 2007 om frifindelse af Energiklagenævnet.

Energiklagenævnets afgørelse står herefter ved magt.

Retssagen er i Energiklagenævnet journaliseret under j.nr. 1013-10-4.

Energiklagenævnets afgørelser af bl.a. 25. august 2008:

 • J.nr. 11-51 m.fl

Sagen er afsluttet.

Sagen vedrører Energiklagenævnets afgørelse om, hvorvidt de i sagen omhandlede vindmøller er eksisterende efter § 10 i vindmøllebekendtgørelsen.

Vestre Landsret frifandt ved dom af 19. juni 2007 Energiklagenævnet. Modparten ankede sagen til Højesteret.

Den 4. februar 2011 har sagsøger hævet ankesagen.

Energiklagenævnets afgørelse står herefter ved magt.

Retssagen er i Energiklagenævnet journaliseret under j.nr. 1013-10-2.

Energiklagenævnets afgørelser af 15. maj 2003:

 • J.nr. 11-62
 • J.nr. 11-63

Sagen er afsluttet.

Sagen vedrører Energiklagenævnets afgørelser af, hvorvidt de i sagerne omhandlede vindmøller er eksisterende efter § 10 i vindmøllebekendtgørelsen.

Højesteret har ved dom af 21. december 2009 stadfæstet Vestre Landsrets dom af 19. marts 2007 om frifindelse af Energiklagenævnet.

Energiklagenævnets afgørelse står herefter ved magt.

Retssagen er i Energiklagenævnet journaliseret under j.nr. 1013-10-3.