Kort om Energiklagenævnet

Energiklagenævnet er et uafhængigt klagenævn på Klima-, Energi- og Bygningsministeriets ressortområde.

Energiklagenævnet er øverste klageinstans for afgørelser truffet af energimyndighederne efter de væsentligste love inden for energiområdet. Det drejer sig navnlig om afgørelser truffet af Energistyrelsen, Energitilsynet og kommunerne.

Nævnet består af en formand og en næstformand samt en række sagkyndige medlemmer med alsidigt kendskab til energimæssige forhold.

Nævnsformanden træffer på nævnets vegne afgørelse i visse sager efter forretningsordenens § 6 og efter bemyndigelse fra nævnet.

Rammerne for Energiklagenævnets virksomhed er beskrevet i lovgivningen og nævnets forretningsorden.

Energiklagenævnets sekretariat ledes af en sekretariatschef. Sekretariatet rådgiver nævnet, forbereder nævnets sager samt udarbejder udkast til afgørelse i sagerne. Sekretariatet varetager endvidere nævnets administrative opgaver.

Kontortid: Mandag til fredag kl. 9.00 - 15.00. Dog holder kontoret lukket på helligdage, Grundlovsdag samt mandag den 29. december 2014 til torsdag den 1. januar 2015 - begge dage inklusiv. Kontoret er åbent fredag den 2. januar 2015.
 

EAN-lokationsnr.: 5798000020023
CVR-nr.: 31 41 21 96