Kort om Energiklagenævnet

Pr. 1. januar 2017 er Energiklagenævnet overgået til Nævnenes Hus, som er en styrelse under Erhvervsministeriet, der leverer sekretariatsbistand til en række uafhængige domstolslignende nævn. Ønsket er at blive Europas bedste klagesagsmyndighed med fokus på at yde professionel og effektiv juridisk sekretariatsbistand, samt at vores omgivelser oplever en åben og tilgængelig kultur. 

Energiklagenævnet er et uafhængigt klagenævn på Erhvervsministeriets ressortområde.

Energiklagenævnet er øverste klageinstans for afgørelser truffet af energimyndighederne efter de væsentligste love inden for energiområdet. Det drejer sig navnlig om afgørelser truffet af Energistyrelsen, Energitilsynet, Energinet.dk og kommunerne.

Nævnet består af en formand og en næstformand samt en række sagkyndige medlemmer med alsidigt kendskab til energimæssige forhold.

Nævnsformanden træffer på nævnets vegne afgørelse i visse sager efter forretningsordenens § 6 og efter bemyndigelse fra nævnet.

Rammerne for Energiklagenævnets virksomhed er beskrevet i lovgivningen og nævnets forretningsorden.

Energiklagenævnets sekretariat rådgiver nævnet, forbereder nævnets sager samt udarbejder udkast til afgørelse i sagerne. Sekretariatet varetager endvidere nævnets administrative opgaver.

Kontortid: Mandag til fredag kl. 9.00 - 15.00. Telefontiden er fra kl. 9.00 - 15.00. Bemærk receptionen er åben for henvendelse i tidsrummet kl. 10-14. Kontoret holder lukket på helligdage, Grundlovsdag samt mellem jul og nytår. 
 

EAN-lokationsnr.: 5798000020023
CVR-nr.: 37 79 55 26