Klagebehandling

Der kan klages til Energiklagenævnet over afgørelser, hvor Energitilsynet, Energistyrelsen, Energinet.dk og kommunerne har truffet afgørelse i henhold til den lovgivning, der giver klageadgang til nævnet.

Energiklagenævnets sagsbehandling er underlagt reglerne i forvaltningsloven. Nævnet kan vejledende oplyse følgende om sagsbehandlingen af klagesager:

Klageberettigede

Det er sagens parter og eventuelle andre, der efter lovgivningen er gjort klageberettigede, der kan klage. Hvis klageren ikke er klageberettiget, kan Energiklagenævnet ikke behandle klagen, der afvises.

Klagefrist

Efter de fleste love gælder der en klagefrist på 4 uger til Energiklagenævnet. Klagefristen regnes fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er kommet frem til klageren.

Klagen skal være kommet frem til Energiklagenævnet inden udløbet af klagefristen. Fristen udløber på samme ugedag, som afgørelsen er kommet frem til klageren. Kommer afgørelsen frem en tirsdag, udløber klagefristen således tirsdag 4 uger senere. Når klagefristens sidste dag falder på en lørdag eller helligdag, anses klagefristen først at udløbe på den følgende hverdag/åbningsdag.

Bemærk om tidspunktet for klagefristens udløb på klagefristens sidste dag:
I de tilfælde, hvor klagen skal indgives direkte til Energiklagenævnet, skal klagen være kommet frem til Energiklagenævnet inden for normal kontortid på dagen for klagefristens udløb. Det vil sige at klagen skal være nævnet i hænde inden kl. 15.00. Klager, der modtages på en åbningsdag men efter kontortids ophør kl. 15.00, betragtes først som modtaget på den førstkommende åbningsdag. Dette gælder, uanset om klagen fremsendes med post eller pr. e-mail eller på anden måde. Klager bærer risikoen for eventuel forsinkelse i forbindelse med klagens fremsendelse. Kontortiden er mandag til fredag kl. 9.00 - 15.00. Dog holder kontoret lukket på helligdage, Grundlovsdag og i ugen mellem jul og nytår.

En klage, der modtages efter udløbet af en klagefrist, kan som udgangspunkt ikke behandles af Energiklagenævnet. Klagen vil derfor blive afvist.

Klagens indlevering, form og indhold

Klage kan sende pr. post til postadressen Nævnenes Hus, Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg  eller sendes pr. e-mail til ekn@naevneneshus.dk  eller afleveres på Energiklagenævnets kontor i kontortiden. Bemærk. Om klagefrister, se afsnittet ovenfor.

Læs mere om Energiklagenævnets retningslinjer for skriftlig kommunikation under fanebladet "Forside".

Klagen skal være skriftlig med angivelse af de synspunkter, som klagen støttes på. Den afgørelse, der klages over, bør vedlægges klagen.

Det er i visse tilfælde i lovgivningen bestemt, at klagen til Energiklagenævnet skal indleveres til den myndighed, der har truffet afgørelsen, som der klages over (første instans). Det giver myndigheden mulighed for at genoptage behandlingen af sagen. Myndigheden videresender klagen og sagen til Energiklagenævnet, hvis myndigheden trods klagen fastholder sin afgørelse. Det skal fremgå nærmere af afgørelsen, hvortil klagen skal sendes. Kontakt gerne første instans eller Energiklagenævnet inden klagefristens udløb, hvis der er tvivl om, hvortil klagen skal sendes.

Opsættende virkning

En klage har ikke uden videre opsættende virkning på den afgørelse, der klages over. Det betyder, at den afgørelse, som der klages over, skal/kan efterleves. Energiklagenævnet kan dog i særlige tilfælde imødekomme en anmodning fra en af sagens parter om at tillægge klagen i sagen opsættende virkning, medmindre andet er fastsat ved lov.

Sagens gang

Energiklagenævnet underretter den myndighed, hvis afgørelse der klages over, og anmoder myndigheden om dens bemærkninger til klagen og om at fremsende sagens akter. Klageren og eventuelle andre parter i sagen vil normalt få lejlighed til at afgive sine bemærkninger til udtalelsen fra den myndighed, som har truffet den påklagede afgørelse.

Energiklagenævnets sekretariat sørger for at fremskaffe de oplysninger, der er nødvendige for at træffe afgørelse i sagen.  Det kan ske ved partshøring af sagens parter, indhentelse af oplysninger hos sagens parter, den myndighed, der har truffet afgørelsen, der er klaget over, samt hos andre myndigheder, borgere eller virksomheder mv.

Når sagen er tilstrækkeligt oplyst og undersøgt, er sagen klar til afgørelse. Energiklagenævnets sekretariet forelægger herefter sagen for Energiklagenævnet, der træffer afgørelse i sagen. I visse tilfælde træffer Energiklagenævnets formand afgørelse på nævnets vegne. Når afgørelsen er truffet, sender nævnssekretariatet afgørelsen til sagens parter og den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse. Sagen er herefter afsluttet i Energiklagenævnet.

Afgørelsen offentliggøres kort tid efter på nævnets hjemmeside. Afgørelsen anonymiseres dog således, at enkeltpersoners navne og andre oplysninger, der kan afsløre identiteten af disse over for udenforstående, fjernes. I visse tilfælde udelades endvidere oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- og forretningsforhold eller lignende, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår.

Retningslinjer for skriftlig kommunikation

Borgere og virksomheder med videre kan henvende sig skriftligt til Energiklagenævnet med klager og andre henvendelser i nye eller verserende klagesager på følgende måder:

 • E-mail til nævnets postkasse: ekn@naevneneshus.dk
 • Brevpost til adressen: Nævnenes Hus, Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg.                                                                                                

Henvendelse til Energiklagenævnet

En henvendelse til Energiklagenævnet besvares normalt på samme måde, som henvendelsen sker. Det vil sige, at brevpost besvares med brevpost, og e-mail besvares med e-mail osv. Vi foretrækker dog at kommunikere pr. e-mail. Hvis vi modtager brevpost, så vil vi eventuelt spørge afsenderen, om det er muligt fremover at kommunikere pr. e-mail. Det skyldes, at korrespondance pr. e-mail er hurtigere og billigere og typisk mere sikker (med hensyn til at nå frem) end brevpost.

Digital Post

Med hensyn til Digital Post besvarer Energiklagenævnet henvendelser, som Energiklagenævnet modtager som Digital Post (enten via Borger.dk eller Virk.dk eller e-boks), med svar via Digital Post. Det vil sige, at hvis borgeren eller virksomheden selv henvender sig til Energiklagenævnet via Digital Post, så svarer Energiklagenævnet også via Digital Post og fortsætter korrespondancen via Digital Post, medmindre der aftales andet.

Ved ændringer

Energiklagenævnet har ikke i øjeblikket planer om at sende Digital Post til borgere og virksomheder, der ikke har været forudgående kontakt med. Det vil sige, at Energiklagenævnet ikke sender Digital Post medmindre den pågældende selv med Digital Post har rettet henvendelse til nævnet. Hvis Energiklagenævnet senere ændrer retningslinjerne for skriftlig kommunikation, således, at nævnet fremadrettet også vil sende Digital Post uopfordret til borgere eller virksomheder, vil vi informere herom på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk og om muligt direkte til dem, som måtte rette henvendelse til Energiklagenævnet på anden måde end med Digital Post.

Henvendelse fra Energiklagenævnet

Har Energiklagenævnet behov for at kontakte borgere eller virksomheder i sager, hvor pågældende ikke selv har haft rettet henvendelse til nævnet, vil nævnet kontakte pågældende på den måde, som nævnet skønner vil være den forventelige måde for pågældende modtager. Virksomheder og andre professionelle aktører vil således som udgangspunkt modtage henvendelse pr. e-mail eller eventuelt med Digital Post på Virk.dk. Borgere vil som udgangspunkt modtage henvendelser pr. brevpost.

Myndigheder

Post til og fra andre myndigheder behandles efter samme retningslinjer som for virksomheder, jf. ovenfor.

Sagsbehandlingstider

Energiklagenævnet har visse målsætninger for, hvor hurtigt en sag gennemsnitligt bør behandles. Se nærmere om dette og nævnets sagsbehandlingstider under fanebladet "Sagsbehandlingstider" på hjemmesidens forside.

Domstolsprøvelse

Energiklagenævnets afgørelser er endelige. Det betyder, at man ikke kan klage til andre forvaltningsmyndigheder over afgørelserne. Hvis en af sagens parter er utilfreds med Energiklagenævnets afgørelse i sagen, kan parten anlægge retssag mod nævnet ved domstolene. Der kan i lovgivningen være fastsat frister for sagsanlæg og eventuelle andre begrænsninger i muligheden for domstolsprøvelse.

Kontakt gerne Energiklagenævnets sekretariat for nærmere vejledning om sagsbehandlingen.