Klage over Energitilsynets afgørelse om effektiviseringskrav for 2013

Journalnummer: 
J.nr.1011-13-3 til 1011-13-42
Dato for afgørelse: 
Mandag, 19 august, 2013 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 21 august, 2013 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Ophævelse, hjemvisning, elnetselskaber, smartgrid, fjernaflæste målere, effektiviseringskrav, benchmarking, ekstraordinære omkostninger, elforsyningslovens § 1 og § 70, indtægtsrammebekendtgørelsen §§ 26 – 27, forvaltningslovens § 19.
Lovgivningsområde: