Forretningsorden

Energiklagenævnets forretningsorden er fastsat ved bekendtgørelse nr. 664 af 19. juni 2006.

Forretningsordenen indeholder bestemmelser om

  • Hvilke love der giver klageadgang til nævnet
  • Nævnets sammensætning
  • Formandens opgaver
  • Indgivelse af klage
  • Gebyr
  • Oplysninger der indgår i sagerne
  • Afgørelser
  • Inhabilitet
  • Tavshedspligt

Nævnsformanden træffer på nævnets vegne afgørelser i visse sager efter forretningsordenens § 6 og efter bemyndigelse fra nævnet.

Forretningsordenen i sin fulde ordlyd
Formandsbemyndigelse af 12. maj 2004 efter elforsyningsloven (PDF-dokument)
Formandsbemyndigelse af 30. november 2009 efter varmeforsyningsloven (PDF-dokument)Formandsbemyndigelse af 9. april 2013 efter elforsyningsloven (PDF-dokument)
Formandsbemyndigelse af 17. juni 2013 efter naturgasforsyningsloven (PDF-dokument) Formandsbemyndigelse af 9. februar 2016 efter lov om fremme af vedvarende energi (PDF-dokument)