Energiklagenævnets afgørelser

Energiklagenævnet offentliggør alle nævnets afgørelser, der afslutter en klagesag. Dog kan visse afgørelser i perioden forud for 2006 være udeladt. Endvidere offentliggøres som udgangspunkt øvrige af nævnets afgørelser, der skønnes at have retsinformationsmæssig værdi, f.eks. visse afgørelser om, hvorvidt en klage skal tillægges opsættende virkning og afgørelser om aktindsigt.

Afgørelser, der er truffet af nævnsformanden på vegne af nævnet (formandsbemyndigelse), er i perioden forud for 2007 som udgangspunkt ikke offentliggjort.

Energiklagenævnets praksis
Energiklagenævnet har inden for varmeforsyningslovens område sammenfattet nævnets praksis for så vidt angår tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 1, om dispensation fra tilslutningspligten til et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Nævnets praksisnotat kan læses her.