Retningslinjer vedrørende aktiv informationspligt

I medfør af offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen), skal en forvaltningsmyndighed på myndighedens hjemmeside give borgerne information om sin virksomhed, jf. lovens § 17, stk. 1.

Forvaltningsmyndigheden skal desuden fastsætte retningslinjer vedrørende den nævnte informationspligt, jf. lovens § 17, stk. 2

På den baggrund har Energiklagenævnet fastsat følgende retningslinjer:

 • På Energiklagenævnets hjemmeside www.ekn.dk skal følgende information fremgå:
  • Overordnet information om Energiklagenævnet, herunder om nævnets arbejdsområder.
  • Information om Energiklagenævnets organisation, herunder om nævnets forretningsorden, lovområder, nævnsmedlemmer og sekretariat.
  • Overordnet information om Energiklagenævnets behandling af klager, herunder om klagefrister, forløb mv.
  • Energiklagenævnets afgørelser og praksis samt domme.
  • Årsrapport, der repræsenterer Energiklagenævnets virksomhed, årets økonomiske hovedtal, årets resultater samt forventninger til det kommende år.
  • Resultatkontrakt, der bl.a. indeholder målsætninger for nævnets sagsbehandlingstider.
 • På Energiklagenævnets hjemmeside www.ekn.dk skal fremgå følgende links:
  • Links, der henviser til alle gældende love, regler og vejledninger på Energiklagenævnets område.
 • De nævnte oplysninger ajourføres løbende, således at det sikres, at de pågældende oplysninger på ethvert tidspunkt fremstår retvisende.